21 i 22 d’octubre de 2022 Sala Multifuncional de Ciutadella. Carrer de Sant Antoni M. Claret s/n.
21 i 22 d’octubre de 2022
 
21 i 22 d’octubre de 2022
 
 
 
Inscripció
 

21 i 22 d’octubre de 2022
     
   

Protecció de dades

Marc legislatiu
 
El model de gestió de la privacitat i la protecció de dades de les entitats que organitzen la fira FOCUS, és a dir, de l'Ajuntament de Ciutadella, en col·laboració del Consell Insular de Menorca a través de l'empresa SILME, es fonamenta en el marc jurídic següent:
 
Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 («RGPD»), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals.
 
Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?
 

Responsable: Ajuntament de Ciutadella  
NIF: P0701500 - A  
Adreça postal: Plaça des Born, 15  
Codi postal: 07760, Ciutadella de Menorca, Illes Balears  
Adreça electrònica: http://www.ajciutadella.org/  
Telèfon: 971 38 10 50  
 
Exercici dels drets en matèria de protecció de dades personals
 
La normativa reconeix uns drets que permeten a les persones exercir un control efectiu sobre les seves dades. Aquests drets només poden ser exercits per la persona interessada o per la persona representant degudament acreditada (en el cas de menors de 14 anys, persones amb discapacitat, persones més grans de 14 anys si la llei ho exigeix, o quan la persona afectada designi voluntàriament algú que la representi). En el cas d'una persona difunta, el dret de supressió pot ser exercit pels familiars davant els òrgans responsables dels fitxers que continguin dades d'aquesta persona.
 
Quin són els meus drets?
 
 
DRET DESCRIPCIÓ OBSERVACIONS FORMULARIS
Accés (article 15 del RGPD) Permet obtenir la confirmació de si existeix o no un tractament de dades. En cas afirmatiu, la persona interessada té dret a accedir a la relació de dades que es tracten, la seva tipologia, finalitat, procedència, cessions realitzades i previstes (si escau) i caducitat. En cas de sol·licitar accés a imatges de videocàmeres, cal adjuntar una fotografia o imatge de la persona afectada i especificar el següent: adreça de les videocàmeres, data i franja horària (fracció de mitja hora). Formulari Dret Accés
Rectificació (article 16 del RGPD) Permet la correcció de dades inexactes o completar les dades incompletes. Caldrà aportar la documentació que justifiqui la rectificació de dades demanada. Formulari Dret Rectificació
Cancel·lació/supressió (dret a l’oblit) (article 17 del RGPD) Permet obtenir la supressió de les dades que afecten a la persona interessada. En cas d’estimació, la dada quedaria bloquejada (solament a disposició de possibles reclamacions) i s’esborraria quan es complissin els terminis legals de prescripció. Formulari Dret Supressió
Limitació (article 18 del RGPD) Permet emprar les dades només per a reclamacions o protecció de drets d’altri, mentre es verifica l’exactitud de les dades o la licitud del seu ús. Caldrà acreditar els motius d’acord amb el que estableix el RGPD. Formulari Dret Limitació
Portabilitat (article 20 del RGPD) Permet rebre les dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable Caldrà que es compleixen els requisits següents:

- El tractament es basa en el consentiment o en un contracte.

- El tractament es fa per mitjans automatitzats.
Inclou el dret que les dades es transmetin directament de responsable a responsable, si és tècnicament possible.

No es pot exercir aquest dret, quan el tractament es fonamenta en el compliment d’una missió d’interès públic o inherent a l’exercici del poder públic.
Formulari Dret Portabilitat
Oposició (article 21 del RGPD) Permet demanar a l’Administració que es deixi d’emprar una dada determinada per a un tractament concret. Aquest exercici de dret ha d’estar motivat de manera adient, tret que l’habilitació legal del tractament sigui exclusivament el consentiment del/la ciutadà/ana. Formulari Dret Oposició


 
Podeu exercir els vostres drets de forma gratuïta adjuntant el model específic de sol·licitud degudament emplenat i de la següent forma:
 
  • Telemàticament mitjançant Registre d’entrada a través de la Carpeta ciutadana de l’Ajuntament de Ciutadella
 
  • Presencialment mitjançant Registre d’entrada a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Ciutadella o bé pels mitjans que estableix l’article 16 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques («LPACAP») i caldrà acreditar-ne la identitat de la persona interessada.
     
D'acord amb l'article 14 de la LPACAP relatiu als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’Administració Pública, caldrà que presentin la seva sol·licitud mitjançant Registre d’entrada a través de la Carpeta ciutadana de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.
 
Per a la resolució d'aquests drets, us informem que, en compliment de l'article 28.2 de la LPACAP, aquesta Administració haurà de verificar les dades sol·licitades i que obren en poder d'altres Administracions Públiques o altres òrgans gestors d'aquesta Administració, tret que manifesteu la vostra oposició expressa.
 
Termini
 
L’Ajuntament de Ciutadella us informarà sobre les actuacions derivades de la vostra petició en el termini d’UN (1) mes. En cas de peticions especialment complexes, el termini es pot ampliar DOS (2) mesos més i fins a un màxim de TRES (3) mesos. En aquest cas, la persona interessada rebrà una notificació prèvia amb les causes que justifiquen l’allargament del termini.
 
Una vegada transcorregut aquest termini sense que de manera expressa es respongui a la vostra petició o, no hagueu obtingut una resposta adequada o conforme al que la legislació vigent reconeix, teniu la possibilitat de presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades com a autoritat de control nacional.
 
Contacte amb el Delegat de protecció de dades
 
El Delegat de protecció de dades és la persona encarregada de vetllar perquè les administracions compleixin correctament la normativa en matèria de protecció de dades.
 
Aquesta figura es troba regulada en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell («RGPD»), de 27 d'abril de 2016 i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals.
 
L’Ajuntament de Ciutadella ha designat un Delegat de protecció de dades d’acord amb el que estableixen els articles 37, 38 i 39 del RGPD.
 
Si teniu dubtes sobre com s’aplica la normativa de protecció de dades a l’Ajuntament de Ciutadella, podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, que us respondrà el més aviat possible.
 
 
Dades de contacte del Delegat de protecció de dades:

Adreça postal: Plaça des Born, 15
Codi postal: 07760 Ciutadella de Menorca, Illes Balears
Correu electrònic: dpd@ajciutadella.org

Recordeu, però, que l’exercici de drets de protecció de dades l’heu de fer conforme l’apartat d’«Exercici de drets en matèria de protecció de dades» d’aquesta mateixa política de privacitat.
 
Aquest canal només està habilitat per a qüestions vinculades a la protecció de dades personals i no a altres consultes sobre procediments i obligacions de caràcter administratiu.
 
No es pot exercir aquest dret, quan el tractament es fonamenta en el compliment d’una missió d’interès públic o inherent a l’exercici del poder públic. Formulari Dret Portabilitat

 
 
 
Fira d’Ocupació FOCUS


PARTICIPA-HI! COMPARTEIX-HO!

#FocusMenorca22
Explora les nostres xarxes socials!


     
Amb el suport de:Programa SOIB Desenvolupament Local 2022 (AODL)

Organitzen:

Col·laboren:Patrocinen:

No et perdis les últimes novetats del programa!


SUBSCRIU-T’HI
 
Fira d’Ocupació FOCUS

Ens centram en el teu talent per transformar el futur laboral.


     
21 i 22 d’octubre de 2022 Sala Multifuncional de Ciutadella. Carrer de Sant Antoni M. Claret s/n.

INSCRIPCIÓ COMPARTEIX-HO!
© 2022 Fira d’Ocupació FOCUS